Sekularisasyon

Ang sekularisasyon ay ang pagpapalawig ng mga gawaing hindi pang-simbahan o labas sa impluwensiya ng relihiyon at mga sekular na institusyon.

Dahil sa layuning pananakop ng mga EspaƱol na gawing “sibilisado at Kristiyano” ang mga dinatnang katutubo sa Pilipinas, napangatwiranan ang pakikialam ng mga prayle sa mga gawain ng pamahalaan.

Kabilang sa isang ordeng pang-relihiyon ang mga tinatawag na “paring-regular” tulad ng mga Dominiko, Agustino, Pransiskano, at Rekoleto na may pangunahing layunin ng pagpapalaganap ng Kristiyanismo.

Basahin: Kilusang Propaganda

Samantala, hindi kabilang sa anumang ordeng panrelihiyon ang mga paring sekular, dahil ito ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng mga obispo, at sinanay upang humawak at mangasiwa ng mga parokya.

Nagsimula ang sigalot nang igiit ng mga obispo na pangasiwaan ang mga parokyang hawak ng mga paring regular; iginiit ng mga naturang pari na hindi sila nasasaklaw ng kapangyarihan ng mga obispo.

Iginiit ni Arsobispo Basilio Santa Justo noong 1774 ang kapangyarihan ng mga diyosesis sa mga parokya at tinanggap ang bantang pagbibitiw ng mga paring regular. Itinalaga ang mga paring sekular sa posisyon ng mga pinagbitiw na pari. Isang dekreto ng hari noong 9 Nobyembre 1774 ang nagkaloob ng sekularisasyon ng mga parokya at pagsasalin ng pangangasiwa ng mga ito sa mga paring sekular.

Dagdag pa nito, hindi nagustuhan ng mga paring regular ang sekularisasyon. Gayunpaman, pumanig sa mga Filipino si Monsinyor Pedro Pelaez, na nagmula sa Pagsanjan sa Laguna, at gobernador na eklesiyastiko ng simbahan. Subalit namatay siya sa lindol noong 1863 na nagwasak ang Katedral ng Maynila.

Ipinagpatuloy ng mga pari tulang ng tatlong paring martir, ang pakikipaglaban ni Pelaez para sa sekularisasyon.

Humantong ito sa pagsasangkot sa naturang mga lider ng paring sekular sa pag-aalsa sa Cavite noong 1972 at ng pagbitay sa kanila. Itinuturing na isang usapin ang sekularisasyon na gumising sa diwang makabayan ng mga Filipino, lalo na ng mga pamilyang nadamay sa isinagawang persekusyon sa mga aktibista para sa sekularisasyon.

Basahin din: Ilustrado
Kasaysayan ng Pilipinas

ADVERTISEMENT
loading...