PANANALIKSIK

Ano ang Pananaliksik?

Ayon kay Good – Ang pananaliksik ay isang maingat, mapanuri, disiplinadong pamamaraan ayon sa kalakasan at kalagayan ng suliranin na itinutuon para sa kaliwanagan o kalutasan ng suliranin.

Ayon kay Parel – Ang pananaliksik ay isang sistematikong pag-aaral o pagsisiyasat tungkol sa isang bagay sa layunin sagutin ang ilang katanungan ng pananaliksik. 

Ayon kay Treece at Truce – Ang pananaliksik ay pagtatangkang makakuha ng kalutasan sa mga suliranin. Sa katiyakan, ito’y paglilikom ng mga datos sa isang mahigpit at kontroladong kalagayan sa layuning makapaghinuha o makapagpaliwanag.

Ano ang katuturan ng Pananaliksik?

 • Ang pananaliksik ay pagtuklas ng isang teorya, pagsubok sa teoryang iyon at paglutas sa isang suliranin. Ito ay isang masusing pagsisiyasat at pagsusuri sa mga ideya, konsepto, bagay, isyu, tao at iba pang nais bigyang linaw, patunayan o pasubalian.

Batay sa mga pagpapakahulugan masasabing ang pananaliksik ay:

 • Maingat – dahil kinakailangan ang wastong paghanay ng mga ideya. Ang mga salitang gagamitin ay pili ayon sa hinihingi ng paksa.
 • Masusi – dahil bawat detalye, datos, pahayag, o katwiran ay nililinaw at pinag-aaralang mabuti bago gumawa ng anumang pasya.
 • Sistematiko – dahil may sinusunod na batayan o proseso sa pagsulat, nakakaiwas sa mga maling pahayag.
 • Mapanuri – dahil ang bunga ng pagsisiyasat ay tinitimbang, sinusuri at tinataya.
 • Tiyak – dahil kailangang patunayan ang mga nosyon, palagay, haka-haka o paniniwala sa paraang sigurado o mapagbabatayan.
 • Kontrolado – dahil bawat hakbang ay napalano. Walang puwang ang mga gawaing likhang-isip at mga panghuhula: Maingat na pinipili at nililinang ang mga pahayag na batay sa mga nakalap na datos. Kaya ang kongklusyon at rekomendasyon ay batay rin sa mga natuklasan.

Katangian ng Pananaliksik

Obhektibo – Ang isang sulating pananaliksik ay hindi basta-bastang pinagsasama-samang mga binuod na akda o pinagdutong-dugtong na pahayag mula sa nakalap na impormasyon. Bagkus ito’y mga nakalap na kaalaman at datos na isinaayos at inorganisa sa isang makaagham na pamamaran ng ang bawat hakbang ay nakaplano.

Mayaman sa mga ginagamit na datos – Hindi kailangang makontento sa isa o dalawang sanggunian. Bigyan kasiyahan ang gawaing pananaliksik sa tulong ng mga nagpapanaligang mga impormasyon.

Angkop sa pamamaraan o metodolohiya – Sa bahaging ito ipaliliwanag ang partikular na instrumentong ginamit na makatutulong sa ikahuhusay sa sulating pananaliksik.

Dokumentado – Ang mga patotoo at ang validiti ng sulating pananaliksik ay nakasalalay sa mga ihaharap na materyales bilang pagkilala sa gawain ng iba at mga datos na nakuha.

Sumusunod sa tamang proseso ng pagsulat:

 • Ang sistematikong pananaliksik ay dumaraan sa masalimuot na yugto ng pagsulat
  • Nagsisimula sa pagtukoy ng suliranin
  • Pag-uugnay ng suliranin sa mga umiiral na teorya
  • Pangangalap ng mga datos
  • Pagsusuri at pagpapakahulugan sa mga datos
  • Pagbuo ng mga konklusyon at rekomendasyon

Masuri o Kritikal

 • Magiging balido lamang ang isang pananaliksik kung ang mga inilalahad na ideya ay mapapanaligan sa tulong ng mga ginamit na mga datos.

Ano-ano ang mga layunin ng Pananaliksik?

 1. Makatuklas ng mga bagong ideya, konsepto at impormasyon.
 2. Makapagbigay ng bagong interpretasyon o pagpapakahulugan sa dati nang ideya.
 3. Makapaglinaw sa isang usapin o isyung pinagtatalunan at tuloy makapagbigay ng inaakalang solusyon sa problema.
 4. Makapagtotoo o makapangatwiran sa tulong ng mga mapapanaligang materyal o dokumento hinggil sa mga paksang nangangailangan ng paglilinaw.
 5. Makapagbigay ng mga ideya o suhestyon batay sa historical na persperktibo para sa isang pangyayari o senaryo.

Anu-ano ang mga tungkulin at responsibilidad ng mananaliksik?

 • Pagkamatiyaga
 • Pagkamaparaan
 • Pagkamasistema sa gawin
 • Pagkamaingat
 • PAgkamapanuri o Kritikal
 • Pagkamatapat
 • Maging Responsable

Bahagi ng Pananaliksik

Ang Suliranin at Kaligiran NitoKabanata I
PanimulaDapat sinasagot ng mga ss na tanong:Ano ba ang pagka ng pag-aaral?Ano ang pinagbatayan ng pag-aaral?Bakit ito gustong pag-aralan?Bakit mahalaga ang pag-aaral na ito?Ano ang importansya niito sa iyo at sa lipunan?Bakit kailangan itong pag-aralan?
Paglalahad ng SuliraninIlahad muna ang haypotesisMaglagay ng paniimulang pangungusap
Kahalagahan nag Pag-aaralIsa-isahin kung sino ang makikinabang at paano sila makikinabang
Batayang Konseptwal / TeoretikalIgawa ng balangkas / dayagram ang inyong pag-aaral
Saklaw at LimitasyonMaging tiyak sa paglalahad ng sakop ng inyong pag-aaral gayundin sa mga kalahok
TerminolohiyaIsulat nang paalpabetoBiigyan ng kahulugan ang mga salita sa inyong pamagat ng pag-aaral batay sa kung paano ito ginamit
Kaugnay na Literatura sa Pag-aaralKabanata II
Kaugnay na Literatura sa Pag-aaralLayunin:Natutukoy ang iba’t ibang paraan ng paglalahad ng kaugnay na literatura at pag-aaralNaiisa-isa ang kahalagahan ng kaugnay na literatura at pag-aaral sa pagsulat ng sulating pananaliksikNaisasaalang-alang ang mga pamantayan sa pagsulat ng kaugnay na literatura at pag-aaral.
Paraang SiteNakabatay sa lugar na pinagkunan ng mga saliksikBanyagang LiteraturaLokal na LiteraturaBanyagang Pag-aaralLokal na Pag-aaral
Paraang thematicNakabatay sa kaayusang papaksaAng mga subheading na gagamitin ay mga paksang mula sa pamagat at suliranin
Paraang ChronologicalNakaayos batay sa panahon / taon
Kaugnay na Literatura at Pag-aaralNatutulungan ang mananaliksik sa pagsisiyasat ng paksang sasaliksikinNabibigyan ang mananaliksik ng direksiyon kung paano ang pagbuo ng balangkas na konsepto at sa paghahanda ng disenyo ng pag-aaral, metodo, sampling teknik, instrumentasyon atbp.Nakapagbibigay ng impormasyon na susuporta at magpapatibay sa mga natuklasan sa pag-aaral
PamamaraanKabanata III
PamamaraanMetodolohiya/ Disenyo ng PananaliksikMga kalahok sa pag – aaralInstrumento sa Pangangalap ng datosParaan ng Pagsusuri ng Datos
ProbabilityPagkuha ng sampol sa pamamagitan ng paggamit ng pormula ng estadistika.
AccidentalPagkuha ng sampol batay sa preperesiya ng sinumang may kinalaman sa pananaliksik at kung sinuman ang nariyan ay maaaring maging sampol.
Simple RamdomIto ay parang lottery o raffle draw.Bubunutin lamang ang itak na bilang ng sampol mula sa kabuuan ng bilang ng sampol.
PurposiveTiyak na kinukuha ang mga sampol batay sa kahingian sa saliksik
StratifiedIto ay kumakatawan sa bawat pangkat, ginagamit sa populasyong nahahati sa tatlo o higit pang pangkat. Nilalayon nitong proporsyon ang makukuhang sampol sa bawat pangkat.
Hakbang sa Pangangalap ng DatosMaghanda sa pangongolekta ng datosTiyakin ang hangganan ng kinakilangang datos na angkop sa disenyo ng pananaliksikTiyaking nasa tamang timing ang pangangalap ng datosMagtakda sa sarili at sa pinagkukunang ng datos kung ano lamang ang makatutulong o kailangan sa pananaliksik.Maging maayos sa pakikipag-ugnayan sa mga taong pagkukunan ng datos.
Paglalahad, Pagsusuri at Interpretasyon ng DatosKabanata IV
Paglalahad, Pagsusuri at Interpretasyon ng DatosMga Nilalaman:Mga natuklasan sa pag-aaralMga sagot sa suliraninEbalwasyon at interpretasyon ng resulta ng pananaliksikMga literaturang pansuporta sa ginawang interpretasyon sa mga nakalap na datos
Paraang Patalahanayan / TabyularGinagamit ito sa datos na kailangan ng tallying
Pagsusuri/ AnalisisMagbibigay ng analisis para sa talahanayan na base sa ginawang pagraranggo kung ranking ang ginamit. Sa pag-aanalisa, binibigyang – pansin ang mga pinakamahalagang natuklasan . Inilalahad dito ang nangungunang datos at ang nahuhuling datos
InterpretasyonNilalaman:Malalim na pagpapakahulugan sa mga naging resulta ng datosDahilan kung bakit ganoon ang kinalabasan ng datosDapat ipaliwanag ang mga implikasyon na pahiwatig ng resulta ng datos o indikasyon nitoMaaaring gamitin ang mga kaugnay na resulta ng pag-aaral kung umaayon ba o sumasalungat sa naging kinalabasan ng kasalukuyang pag-aaralGamitin ang sandigan o teoryang ginamit sa pagtalakay at pagpapakahulugan ng iyong datos
Buod, Kongklusyon, RekomendasyonKabanata V
BuodIlahad lamang kinalabasan ng pag-aaralIto ay mga nakuhang sagot sa mga suliraning inilahad sa pag-aaralWala na itong grapikong pantulong* Bilang panimulang pangungusap, banggitin ang paksa at layunin ng pag-aaral
KonklusyonIayon ito sa suliraninIbig sabihin kung ilan ang suliranin ay dapat gayundin ang bilang ng kongklusyonHuwag maglagay ng kongklusyon kung wala sa suliraninIsulat ito ng paraang patambilang.
RekomendasyonIto ay dapat nakabatay sa kongklusyonMaaaring banggitin ang mga kakulangan sa isinagawang pag-aaralMga obserbasyon sa ginawang pag-aaralPagbibigay ng mungkahi para sa mga susunod na mananaliksikMga praktikal na aplikasyon
BibliograpiyaMga ginamit sa pag – aaral

Ang mga materyales sa artikulo na ito ay mula sa mga sumusunod:
Carpenaandrea
SamAnne’s TV

Basahin din:

ADVERTISEMENT
loading...