Araw ng Paggawa

Ang Araw ng Paggawa ay ipinagdiriwang tuwing unang araw ng Mayo bilang paggunita at pagpapahalaga sa mga manggagawa at anakpawis.

Ang unang selebrasyon ng Araw ng Paggawa o Labor day ay ginanap sa Estados Unidos noong 1882 at itinaguyod ng Knights of Labor, isang samahan ng mga anakpawis.

Gayunpaman, kalaunan ay ginawang unang Lunes ng Setyembre ang opisyal na pagdiriwang ng araw na ito sa Estados Unidos at Canada. Sa Pilipinas, higit na sinunod ang tradisyong namayani sa Europa na ipagdiwang ang araw na ito tuwing unang araw ng Mayo.

Mahigit sa isang daang libong manggagawa ang nagmartsa sa harap ng Palayo ng MalacaƱang upang humingi ng mga kondisyon para sa ikabubuti ng lahat ng manggagawa at ito ay pinamunuan ng organisasyong Union Obrero Demoocratica de Filipinas.

Basahin: Araw ng Kalayaan

Subalit naalarma ang pamahalaang Amerikano, sinalakay nila ang mga Pilipino na kabilang sa Philippine Constabulary ang imprenta ng UODF at inaresto ang presidente nito na si Dominador Gomez sa salanat Illegal Assembly and Sedition.

Makalipas ang limang taon, pinagtibay naman ng Pambansang Asemblea ang Batas Blg. 1818 na nagtatadhanang isang pista opisyal ang unang araw ng Mayo bilang paggunita sa Araw ng Paggawa.

Walang taon ang lumipas, ika-1 ng Mayo taong 1913, nabuo ang isang organisasyong Congreso de Obrero de Filipinas na pinamunuan ni Herminigildo Cruz na naglalayong ipaglaban ang walong oras na pagtatrabaho sa isang araw, ang obligasyon ng pagtatrabaho ng mga batang wala pa sa wastong gulang, ang pamantayan para sa paggawa ng kababaihan, at ang paglinaw sa mga pananagutan ng mga kapitalista.

Noong mga panahong iyon nasimulang magbago ang tradisyon ng paggunita sa Araw ng Paggawa, kung noon ay ipinagpipista ito sa pamamagitan ng parada, sa kasalukuyan naman ay ipinagdiriwang ito sa pamamagitan ng protesta ng mga manggagagawa.

Basahin din: Dambana ng Kagitingan
Kasaysayan ng Pilipinas

ADVERTISEMENT
loading...